GDPR

Súhlas so spracovaním osobných údajov a informácie o spracovaní osobných údajov
s účinnou platnosťou od 25.5.2018

týmto udeľujem, ako subjekt údajov, spoločnosti Sunny Time s.r.o, Mánesova 1133/47, Praha 2, ako správcovi osobných údajov (ďalej len "správca") v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), (ďalej len "nariadenie GDPR") slobodný a jednoznačný súhlas so spracovaním mojich osobných údajov (ďalej len "súhlas"), a to za nižšie uvedených podmienok:

Účel spracovania osobných údajov

Osobné údaje subjektu údajov budú spracovávané na základe jeho súhlasu. Dôvodom poskytnutie osobných údajov subjektom údajov je záujem subjektu údajov o splnení účelu spracúvania osobných údajov, čo by bez poskytnutia osobných údajov nebolo možné.

Správca sa zaväzuje spracovávať presné osobné údaje len za účelom:

 • zasielanie obchodných informácií (priamy marketing)
 • zasielanie objednávok z e-shopu www.nailclub.sk

Správca sa zaväzuje, že nebude spracovávať osobné údaje spôsobom, ktorý je s vyššie uvedeným účelom nezlučiteľný.

Rozsah osobných údajov

Správca sa zaväzuje spracovávať osobné údaje len v nevyhnutnom rozsahu vo vzťahu k účelu, pre ktorý sú spracovávané. Rozsah osobných údajov poskytnutých na základe súhlasu je nasledovné:

 • emailová adresa
 • meno, priezvisko
 • telefónny kontakt
 • doručovacia adresa

(ďalej len "osobné údaje").

Doba spracovania osobných údajov

Správca sa zaväzuje spracovávať osobné údaje len po dobu 5 rokov od dňa poskytnutia súhlasu. Po uplynutí tejto doby má správca povinnosť osobné údaje zlikvidovať.

Kategórie príjemcov osobných údajov a prenos osobných údajov

Správca prehlasuje, že osobné údaje budú sprístupnené príslušným zamestnancom správcu, ktorí majú povinnosť zachovávať mlčanlivosť o týchto údajoch, ako aj o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie týchto osobných údajov.

Správca prehlasuje, že osobné údaje budú na uvedené účely odovzdávané spoločnosti The Rocket Science Group, LLC, "Chimpmail", so sídlom 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA, (ďalej len "spracovateľ"), pretože táto spoločnosť zabezpečuje pre správcov rozosielanie Obchodníci oznámení. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch sa vzťahuje aj na príslušných zamestnancov spracovateľa.

Správca prehlasuje, že osobné údaje budú na uvedené účely odovzdávané spoločnosti Zásilkovna s.r.o., Drahobejlova 1019/27, Libeň, 190 00 Praha 9, C 139387 vedená u Mestského súdu v Prahe, (ďalej len "spracovateľ"), pretože táto spoločnosť zabezpečuje pre správcov rozosielanie a doručovanie obchodných balíčkov a zásielok. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch sa vzťahuje aj na príslušných zamestnancov spracovateľa.

Správca tiež vyhlasuje, že nebude poskytovať osobné údaje do tretích krajín alebo akejkoľvek medzinárodnej organizácii.

Automatizované rozhodovanie a profilovanie

Pri spracovaní osobných údajov Subjektu údajov nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovanie.

Správca subjekt údajov o tom, že bude dochádzať k profilovanie (forma automatického spracovania osobných údajov subjektu údajov spočívajúcu v použití osobných údajov k vyhodnocovanie niektorých osobných aspektov vzťahujúcich sa k danému subjektu údajov, najmä k rozboru alebo odhadu aspektov týkajúcich sa osobných preferencií a záujmov) . Správca využíva profilovanie iba za účelom personalizácie obchodných správ pre konkrétne subjekty údajov (cielená reklama).

Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek bez akéhokoľvek obmedzenia či poškodenie odvolať udelený súhlas so spracovaním osobných údajov, a to buď sám v e-mailovom newslettera - právo na odhlásenie je súčasťou každého e-mailu odoslaného prostredníctvom poskytovateľa Chimpmail, alebo na adrese sídla správcu alebo na emailovej adrese privacy@nailclub.sk

Práva dotknutej osoby

Správa subjekt údajov o právach, ktoré mu vyplývajú z nariadenia GDPR, najmä:

 • práva na prístup k osobným údajov (subjekt údajov má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, sú alebo nie sú spracovávané - čl. 15 nariadenia GDPR);
 • práva na opravu (dotknutá osoba má právo na to, aby správca bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a tiež právo na doplnenie neúplných osobných údajov - čl. 16 nariadenia GDPR);
 • práva na vymazanie (dotknutá osoba má právo na to, aby správca bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa týkajú dotknutej osoby, pokiaľ je daný jeden z dôvodov uvedených v čl. 17 nariadenia GDPR);
 • práva na obmedzenie spracovanie (dotknutá osoba má právo na to, aby správca obmedzil spracovanie, v prípadoch ustanovených v čl. 18 nariadenia GDPR);
 • právo na prenosnosť údajov (dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, ktoré poskytol správcovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo odovzdať tieto údaje inému správcovi, bez toho aby tomu správca, ktorému boli o osobné údaje poskytnuté, bránil, a to v prípadoch uvedených v čl. 20 nariadenia GDPR);
 • práva nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní (dotknutá osoba má právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní vrátane profilovanie, ktoré má pre neho právne účinky alebo sa ho obdobným spôsobom významne dotýka podľa čl. 22 GDPR);
 • práva podať sťažnosť u dozorného úradu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Pplk. Sochora 727/27, PSČ 170 00, Praha 7.

Poverenec pre ochranu osobných údajov
Správca v súlade s čl. 30 ods. 1 písm. a) poskytuje Subjektu údajov kontakt na poverenca pre ochranu osobných údajov.
Na všetky Vaše otázky, podnety či iné podania súvisiace so spracovaním Vašich osobných údajov môžete smerovať na povereného zamestnanca na ochranu osobných údajov správcu, emailová adresa: privacy@nailclub.sk

Záver
Dotknutá osoba týmto vyhlasuje, že bol Správcom riadne informovaný o spracovaní osobných údajov v súlade s ustanovením čl. 13 nariadenia GDPR a že vyššie uvedené osobné údaje sú presné a pravdivé a sú Správcovi poskytované dobrovoľne.

V Prahe 01.07.2018

Přihlášení